Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
MİSYON - VİZYON

 

MİSYON:

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde insan sağlığını ve çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alan, bu
bakış açısıyla idari, hukuki, mali, insani ve çevresel kaynakların etkin kullanılmasını sağlayan, sağlıklı bir
çevrede yaşama hakkının teminatı olan saygın ve öncü bir kurum olmaktır.
 
VİZYON:
Yaşanabilir bir çevre için çevre kirliliğine etken olan tüm kirletici faktörlerin önlenmesini ve kontrolünü
sağlayan,
Bu kapsamda;
• Hava kalitesini korumak; hava kirliliği, gürültü ve titreşimi en düşük seviyeye getirmek,
• Küresel iklim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi ile ilgili gerekli tedbirleri alan ve yenilenebilir
enerji kaynakları başta olmak üzere, temiz enerjinin kullanıma destek olmak,
• Yeraltı ve yerüstü sularımızı, denizlerimizi ve topraklarımızı geleceğimiz olan çocuklarımıza gönül
rahatlığıyla kullanılabilecekleri şekilde bırakmak ,
• Çevreyle ilgili her türlü ölçüm, izleme, analiz ve kontroller yapacak laboratuarlar kurmak, kurdurmak
• Günün gelişen ve değişen şartlarına bilimsel olarak uyan,
• Her türlü atığın kaynağında en aza indirilmesi sağlayarak, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması,
geçici depolanması, geri kazanılması, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi, bertaraf edilmesi
ve nihai depolanması konularında diğer ülkelere örnek teşkil etmek,
• Uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde,  Çevrenin korunması ve geliştirilmesi için araştırmalar
yapmak; çevre standartlarını belirlemek; çevrenin korunması ile ilgili çeşitli kuruluşlar ve mahalli yönetimler
arasında koordinasyonu sağlamak; kamu kurum ve kuruluşları desteklemek  yönlendirmek; çevreye yönelik eğitim
programları uygulamak ile çevre farkındalığını yaymak
• Yapılan çalışmaların şeffaf, hesap verilebilir, katılımcı ve çoğulcu olarak geliştirmek suretiyle hayat
kalitesinin yükseltildiği, çevresel kaynakların akılcı yönetimi
için çalışan saygın ve öncü bir kurum olmak.
 
 
TEMEL DEĞERLER

Çözüm ve Hizmet Odaklılık                       
Sürdürülebilirlik                                          
Güvenilirlik                                                       
Yenilikçilik                                                    
Verimlilik                                                      
Öncülük ve Rehberlik
Korumacılık
Katılımcılık
Bilimsellik
Şeffaflık