Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Denetimler Esnasında İstenen Belge ve Dökümanlar

 

BİLEŞİK DENETİMLERDE HAZIRLANACAK BELGE VE DOKÜMANLAR

Sıra No
BELGE
1
Tesisin ÇED Yönetmeliği Kapsamında Değerlendirmesinin Yapıldığına İlişkin Belge ve ÇED İzleme Kontrol
2
Tesise Ait Yapı Kullanım İzin Belgesi
3
Kapasite Raporu
4
İşletme Belgesi (mevcutsa)
5
Acil Durum Planı
6
Kalite Güvencesi Sistem Belgesi
7
Çevre Yönetim Sistem Belgesi
8
GFB/Çevre İzni Belgesi
9
Deşarj İzin Belgesi/Bağlantı İzin Belgesi/ Görüş Yazısı
10
Deşarj İzin Belgesi Kapsamında Alınan Periyodik Atıksu Numunelerine Ait Analiz Raporları
11
Yer altı suyu kullanım izin belgesi.
12
Emisyon İzin Belgesi/Görüş Yazısı/Emisyon Ölçüm Raporu
13
Teyit Emisyon Ölçüm Raporu
14
Gürültü Kontrol İzin Belgesi/Akustik Rapor/Görüş Yazısı
15
Tehlikeli Atık Yönetim Planı (3 yıllık)
16
Tehlikeli Atık Beyan Formu
17
Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni/Başvuru Yazısı
(Eğer, Tehlikeli Atık Miktarı 1ton/Ay İse Valiliğe Gönderilen Bilgi Yazısı)
18
Ulusal Atık Taşıma Formları (UATF)
(Tehlikeli Atıklar ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Taşınan Diğer Yönetmeliklerle Düzenlenen PCB ve PCT’ler, Atık Yağlar, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Pil ve Akümülatörler, Tıbbi Atıklar ve Ömrünü Tamamlamış Lastiklere Ait Olmak Üzere)
19
Tehlikeli Atıkları Taşıyan Araçların ve Ait Olduğu Firmaların Lisanslarının Fotokopisi
(Tehlikeli Atıklar ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Taşınan Diğer Yönetmeliklerle Düzenlenen Atık Yağlar, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Pil Ve Akümülatörler ve Tıbbi Atıklar''a Ait Olmak Üzere)
20
Tehlikeli Atıkların (Bu Kapsamda Diğer Yönetmeliklerle Düzenlenen Atıkların) Gönderildiği Tesisin Lisansının/Geçici Çalışma İzninin Fotokopisi (Bertaraf, Geri Kazanım, Ara Depolama, Atık Akümülatörler için Geri Kazanım, Akümülatörler İçin Geçici Depolama, Bitkisel Atık Yağlar İçin Toplama/Geri Kazanım)
21
Atık Yağ Beyan Formu ve Ekinde Atık Yağ Kategori Belirleme Analiz Raporu
22
Kullanılmış Kızartmalık Yağlar İçin (Bitkisel Atık Yağ) Lisanslı Geri Kazanım Tesisleriyle veya Valilikten Geçici Depolama İzni Almış Lisanslı Toplayıcılarla Yapılan Yıllık Sözleşme
23
Ambalaj Atıklarının Toplama-Ayırma Tesisleri ve/veya Geri Dönüşüm Tesislerine Verildiğine Dair Belge
24
Piyasaya Süren İse; Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği''nin Ekinde Yer Alan EK-5 Piyasaya Süren Müracaat Formunu İnternet Aracılığıyla Doldurarak Bir Sureti İle Birlikte Her Yıl Şubat Ayı Sonuna Kadar İl Müdürlüğümüze Gönderildiğine Dair Belge
25
Tıbbi Atık Alındı Belgesi/Makbuzu
26
Tehlikeli Kimyasallara Ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS''ler)
27
Fabrikanın Denetimi Sırasında Kullanılması Gereken Güvenlik Ekipmanları (Baret, Gözlük, Vs.)