Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Denetimler Esnasında İstenen Belge ve Dökümanlar

HAZIRLANACAK BELGE VE DOKÜMANLAR

 

NO

BELGE

 

1

Tesisin ÇED

                           

Yönetmeliği Kapsamında Değerlendirmesinin Yapıldığına İlişkin Belge

2

Kapasite Raporu (İzne esas kullanılan ve güncel tarihli)

3

Acil Durum Planı

4

Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin/Lisans Belgesi

5

Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı/ Görüş Yazısı/Bağlantı Belgesi/Fosseptik Çekim Makbuzları

6

Deşarj İzin Belgesi Kapsamında Alınan Periyodik Atıksu Numunelerine Ait Analiz Raporları, SAİS kabini olan tesisler için SAİS dosyası, Atıksu Arıtma Tesisi Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ Kapsamına Uygunluğu İncelenmeli

7

Emisyon Ölçüm Raporu veya Teyit Ölçüm Raporu

8

SEÖS var ise (KGS2 ve YGT Ölçüm Raporları)

9

Endüstriyel Atık Yönetim Planı

10

Atık Beyan Formu

11

Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni/Başvuru Yazısı

12

MOTAT kayıtları (Elektronik Ortam)

13

Tehlikeli Atıkları Taşıyan Araçların ve Ait Olduğu Firmaların Lisansları (Elektronik Ortamda)

14

Tehlikeli Atıkların Gönderildiği Tesisin Lisansı/Geçici Faaliyet Belgesi (Elektronik Ortamda)

15

Kullanılmış Kızartmalık Yağlar İçin (Bitkisel Atık Yağ) Lisanslı Geri Kazanım Tesisleriyle veya Valilikten Geçici Depolama İzni Almış Lisanslı Toplayıcılarla Yapılan Yıllık Sözleşme

16

Tehlikesiz ve Ambalaj Atıklarının Toplama-Ayırma Tesisleri ve/veya Geri Dönüşüm/ Geri Kazanım Tesislerine Verildiğine Dair Belge

17

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Kapsamındaki; Yükümlülükler, Ek-4/ Ek-5/ Ek-6/ Ek-7/ Ek-8 Beyanları

Ambalaj Atığı Toplama-Ayırma Ve/Veya Geri Kazanım Tesisi İse Ek-7 ve Ek-8 Kayıtları (Elektronik ortam)

18

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Kapsamında; Mevcut Ve Önceki Yıl Beyanları, Beyannamelerin Ödendiğine İlişkin Tahakkuk Fişleri

19

Tehlikeli Kimyasallara Ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS'ler)

20

Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası

21

Temiz Üretim Planı (Tebliğ kapsamına giren 10 ton/gün üzeri tesisler)

22

Bekra Bildirimleri Sistem Çıktıları ve Acil Durum Planları

23

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Faaliyet Ön Bilgi Formu

24

Fabrikanın Denetimi Sırasında Kullanılması Gereken Güvenlik Ekipmanları (Baret, Gözlük, Vs.)

25

Çevre Görevlisi Aylık Değerlendirme Tutanakları, İç Tetkik Raporu ve Danışmanlık Firması İle Yapılan Sözleşme

26

İstenen Bilgilerin Denetim Esnasında Hazır Bulunması ve CD Ortamında Teslim Edilmesi