Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
yeni haber

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Enerji Kimlik Belgesi ve Yetkilendirilmiş Ölçüm firmaları İle İlgili Duyuru

Enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 02/05/2007  tarih ve  26510  sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sonrasında ise Binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla,  Enerji Performansı Yönetmeliği 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yayımlandığı tarihten bir yıl sonrada yürürlüğe girmiştir.

Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar, Enerji Performansı Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır. Bununla birlikte Enerji Verimliliği Kanununa ve  yönetmeliğe göre mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir.

5627 Sayılı Enerji verimliliği Kanununun ilgili “Enerji Performansı Yönetmeliği’nin Geçici 4. Maddesinin birinci fıkrası gereğince 01/01/2011 tarihinden sonra ruhsat alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir

Bu bakımdan  1/1/2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alınan yeni binalar için yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesi’ nin yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip ilgili idarelere (İl Özel İdareleri, Belediye Başkanlıkları ve Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri) sunulması ve Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmeyen binalara ilgili idarelerce yapı kullanma izin belgesi verilmemesi gerekmektedir.

Mevcut binalar ve 01/01/2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren  on yıl içinde  Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi yönetmelik ile hüküm altına alınmıştır. Özetle mevcut binalar  kanunen 31/12/2019 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almalıdır.

Ayrıca yönetmeliğe göre 01/01/2020 tarihinden itibaren, Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunlu olan tüm binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranmakta olup binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya vermesi gerekmektedir.

Enerji Performansı yönetmeliğine göre  yeni binalar için; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili meslek odası tarafından, adına düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesi ile enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini başarı ile tamamlayan personel bulunduran gerçek veya tüzel kişilere Bakanlıkça enerji kimlik belgesi verme yetkisi verilmiştir.

Bununla birlikte, Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre, mevcut binalar için; enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini başarıyla tamamlayan personel bulunduran 5627 sayılı Kanun kapsamında bina kategorisinde yetkilendirilmiş olan enerji verimliliği danışmanlık şirketleri ayrıca mevcut binalar için  yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen şartları sağlayan gerçek veya tüzel hukuk kişileri de,  Bakanlıkça enerji kimlik belgesi vermeye yetkilendirilmektedir.

Bu firmalar tüm illerde yetkili olup, vatandaşlarımız Enerji Kimlik Belgesi düzenlettirmek için bu firmalara başvurabilmektedirler. Bununla birlikte Bakanlığımızca bu hizmetin verilebilmesi için yayımlanmış veya açıklanmış herhangi bir ücret tarifesi bulunmamaktadır.

Mevcut Binalara Enerji Kimlik Belgesi düzenleyen Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri ve  Yeni binalara Enerji Kimlik Belgesi  düzenleyen SMM firmalarının listesine ve iletişim  bilgilerine “ https://beptr.csb.gov.tr/bep-web/OrganizasyonListesi.html ” linkinden ulaşılabilir.

Bunun yanı sıra;  5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve geçici 6. maddesi gereğince, merkezî ısıtma sistemine sahip, Kanunun yayımlandığı tarihten önce inşaat ruhsatı alan mevcut binalara verilen beş yıllık sürenin dolduğu 02/05/ 2012 tarihi itibari ile bina sakinlerinin ısı tüketimlerinin bireysel olarak ölçümlendiği sisteme geçmek zorundadır.

Isının ölçüldüğü (Pay Ölçüm) sistemde iki farklı uygulama olup sistem ısı pay ölçer ve kalorimetre (ısı sayacı) olarak uygulanmaktadır. Bu sistemin uygulanabilmesi için genellikle eski binalarda dairelere gelen dağıtım boruları dağınık olduğu için her radyatöre uygulanan ısı pay ölçerler yeni binalarda ise dağıtım boruları daireye tek bir hattan gelip daire içerisinde dağıtım yapıldığından kalorimetre (ısı sayacı) kullanılması gerekmektedir. Ayrıca tüm dairelerin oda sıcaklığını ayarladığınız seviyede sabit tutan özel radyatör vanaları (termostatik vana) kullanmaları gerekmektedir. Anılan cihazlardan ölçümler yapılacak ve mevzuat kapsamında çıkarılan yönetmeliğe göre ise her bağımsız bölüm kullandığı enerji  tutarını ödeyecektir.

Ayrıca Kanunda “Bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri, ısı veya sıhhî sıcak suya ilişkin tüketimleri aylık veya belirli dönemlerde ölçer ve bağımsız bölüm kullanıcılarına ait gider paylaşım belgelerini düzenler.” denilmektedir.

Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş Isı Pay ölçer ve Isı sayacı ölçüm firmalarının listesine ve bilgilerine “ https://beptr.csb.gov.tr/bep-web/OlcumFirmalari.html” linkinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bakanlığımız Enerji ve Tesisat Başkanlığının internet sayfasına girilerek sık sorulan sorular kısmından veya “ https://csb.gov.tr/sss/enerji-verimliligi-ve-tesisat” linkinden merak edilen sorulara ve konuyla ilgili bilgilere ulaşılabilir.