Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği

  

·         Kentsel dönüşüm proje alanları ile sınırlarının tespitine yönelik çalışmalar yapmak,

·         Bakanlığımızla işbirliği halinde dönüşüm projesi gerçekleştirmek isteyen yerel yönetimlerin taleplerini incelemek, konu hakkında yerinde yapılan tespit çalışmaları sonrasında alanlara ait teknik bilgileri, mülkiyet durumunu ve dönüşüm gerekçesini içeren bir rapor hazırlayarak Bakanlığa iletmek,

·         Kentsel dönüşüm projelerinde kullanılmak üzere planlı arsa ve bu arsalarda konut üretimi amaçlarıyla; jeolojik ve jeoteknik etkenler, topografya, altyapı, ulaşım, tarımsal ve turistik özellikler, mülkiyet durumu, maliyet, vb. bilgileri değerlendirmek suretiyle, yerleşime uygun alanları tespit etmek,

·         Gerçekleştirilecek dönüşüm projesi uygulamalarına ilişkin yapılacak hak sahipliği tespiti, gayrimenkul değerleme ve uzlaşma görüşmeleri ile ihtiyaç duyulacak diğer bilgilerin tespitine yönelik çalışmalarda bulunmak,

·         Dönüşüm uygulamaları kapsamında yapılacak kamulaştırma çalışmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

·         Kentsel dönüşüm projesinin uygulanmasını teminen, halihazır harita yapımı, jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanması ve imar planının hazırlanması ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak,

·         Projelerin uygulanmasında iletişimin ve devamlılığın sağlanmasını teminen, diğer birimler ve kurumlarla koordineli olarak yapılması gereken işleri takip etmek ve süresinde sonuçlandırılmasını sağlamak,

·         İdarelerin ve vatandaşların kentsel dönüşüm konularındaki tüm soru ve sorunlarını açıklayıcı ve çözüme kavuşturucu iş ve işlemleri yürütmek,

·         Bakanlar kurulunca belirlenen proje kapsamı içerisinde kalmak kaydıyla kamuya ait tescilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak ilgili genel müdürlüklerce istenilen her tür ve ölçekte etüt, harita ve kamulaştırma işlemlerini yapmak,

·         İdarelerin ihtilafı halinde, genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak üzere, Bakanlıkça yapılacak her tür iş ve işlemlere esas olmak üzere, bilgi ve belge toplamak, koordinasyon sağlamak ve toplanan bilgileri bakanlığa göndermek,

·         Bakanlıkça gerçekleştirilen kentsel dönüşüm uygulamalarında ve kentsel tasarım projeleri kapsamında, verilen görevler dahilinde paylı mülkiyetleri ayırmak, birleştirmek, arsa ve arazi düzenlemeleri yapmak, imar hakkı transfer etmek, kamulaştırma ve gereğinde usulüne uygun olarak acele kamulaştırma iş ve işlemlerini yürütmek,

·         Riski yapılarla ilgili olarak; Bakanlığımızca lisanslandırılmış kuruluşlardan alınmış risk tespit raporlarının incelenmesinden yıkım ve uygulama süreçlerine kadar tüm iş ve işlemleri yürütmek.