Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Atıksu Deşarjı Geçici Faaliyet ve Çevre İzni Başvuru İşlemleri
ATIKSU DEŞARJI BAŞLIKLI GEÇİCİ FAALİYET BAŞVURUSU İŞLEMLERİNDE;
1-     Tesis, alıcı ortama deşarj ediyorsa atıksu arıtma tesisi proje onayı veya atıksu arıtma tesisi 2004 öncesi ise proje onayından muaf olduğuna dair İl Müdürlüğümüz yazısı. (Eski deşarj izin belgesi bu yazı yerine geçmemelidir, çünkü atıksu arıtma tesisinde 2004 sonrası revizyon yapılmış olması ihtimali olabileceğinde, en ufak bir revizyon bile proje onayı gerektirir.)
2-      Tesisin herhangi bir kanalizasyon sistemine bağlı olması durumunda; kanalizasyon sisteminin sahibi olan atıksu altyapı tesisi yönetimi (Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı sınırları içerisinde BUSKİ Genel Müdürlüğü, OSB Müdürlükleri,belediye mücavir alan sınırları içinde belediyeler, küçük sanayi sitelerinde kooperatif başkanlıkları, serbest ve/veya endüstri bölgelerinde bölge müdürlükleri, kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgelerinde, turizm merkezlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı veya yetkili kıldığı birimler, mevcut yerleşim alanlarından kopuk olarak münferit yapılmış tatil köyü, tatil sitesi, turizm tesis alanlarında site yönetimleri veya tesis işletmecileri) tarafından alınacak bağlantı izin belgesinin mutlaka olması gerekir.
3-       SS. Yeşil Çevre Atıksu Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi bölgesinde bağlantı izin belgesi verilmesi ile ilgili sorumluluklar protokollerle belirlenmiş durumdadır. Kooperatife üyelik belgesi, bağlantı izin belgesi yerine geçmemektedir. Bölgedeki Kestel ve Gürsu OSB Müdürlükleri atıksu altyapı tesisi yönetimleri olup OSB içerisindeki işletmelere bağlantı izni vermekle yükümlüdürler. OSB’ler dışında ise bağlantı izin belgesi verme yetkisi BUSKİ Genel Müdürlüğünü’ndür.
4-        Atıksuyunu geri dönüşümlü kullanan tesisler için de kullanılan havuzların, yöntemin vb. uygun olduğuna dair İl Müdürlüğümüz görüşünün yüklenmesi gerekmektedir. (Aynı şey fosseptik kullanan işletmeler için de geçerlidir.)
 
ATIKSU DEŞARJI BAŞLIKLI ÇEVRE İZİNLERİNDE;
 
1-       Atıksuyun direk alıcı ortama deşarj olması durumunda alıcı ortamın özelliğine göre deşarj kriterinin belirlenmesi gerekmektedir:
a)    Herhangi bir özelliği olmayan yüzeysel iç su niteliğindeki akarsularda faaliyete göre SKKY’nin ilgili sektör tablosu/tabloları belirlenir.
b)   Göl ortamına ve/veya gölü besleyen yüzeysel sulara atıksu deşarjı mevcutsa ve göl kirlilik ve ötrofikasyon tehlikesi altındaysa; SKKY de ilgili sektör tablosu ile Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Tablo 2’de eşdeğer nüfuslarına göre belirtilen azot ve fosfor değerlerinin de sağlanması gerekmektedir.
c)   İçme suyu koruma alanlarında kalan yüzeysel sulara deşarjlarda; hangi koruma bandında kaldığına bakılarak o koruma bandında yer alan sınırlamalara uyulması, faaliyetin o bantta yapılabilirliği kabul edilebiliyorsa atıksuyun ilgili sektör tablosunu sağlamak koşuluyla havza dışına çıkarılması gerekmektedir.
d)  Arıtılmış atıksuyun sulamada kullanılmak istenmesi durumunda ise; Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Ek III’teki faaliyetler haricindeki faaliyetler için SKKY ilgili sektör tablosu ile Arıtma Tesisi Teknik Usuller Tebliğinde yer alan E7.1, E7.2 ve gerekli ise E7.7 tabloları da aranmalıdır.
e)    Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin atıksu deşarjı başlıklı çevre izninde ise Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği kriterleri uygulanmalıdır.
2-       Drenaj kanallarına arıtılmış dahi olsa atıksu deşarjı DSİ Genel Müdürlüğünün Genelgesi ile yasaklanmış durumdadır. Dolayısıyla drenaj kanalına deşarj eden işletmeler, atıksularını doğal alıcı ortama ulaştırmadan çevre izni almaları mümkün değildir.