Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği

 

Yetki Alanımızdaki İller: BURSA ve YALOVA

 

GÖREVLERİ:

 

 

- İlimiz içerisindeki Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair faaliyetleri yürütmek.

 

- İlimiz içerisindeki Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini dair faaliyetleri yürütmek.

 

- İlimiz içerisindeki Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirlemek ve her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak, değiştirmek, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak.

 

- İlimiz içerisindeki Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel sitler ile koruma statüsü bulunan diğer alanların çakıştığı yerlerde koruma ve kullanma esaslarını ilgili bakanlıkların görüşünü alarak belirlemek ve bu alanların kısmen veya tamamen hangi idarelerce yönetileceğine karar vermek, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak.

 

- İlimiz içerisindeki Orman alanları dışında yer alan korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları, koruma alanları ve doğal sit alanlarının Bakanlıkça belirlenen ilke kararlarına, onaylanan planlara uygun olarak kullanılmak üzere tahsisini gerçekleştirmek, uygulamaların tahsis şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini izlemek ve denetlemek.

 

- İlimiz içerisindeki Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olarak; hâlihazır haritaları aldırmak, gerekli görülen projeleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, her türlü araştırma ve inceleme yapmak, yaptırmak, izlemek, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, kullanım yasağı getirilen alanların kamulaştırma veya benzer yollarla kamunun eline geçirilmesini sağlamak, kontrol ve denetim yapmak, gerekli görülen alanların korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla yatırım yapmak veya ilgili idarelerin yatırım projelerini desteklemek, bu alan ve bölgelerde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin her türlü tasarrufta bulunmak, işletmek, işlettirmek ve kullanım izinlerini vermek, korunan alanlara ilişkin insan ve finansman kaynağı sağlamak.

.

-İdarece verilecek diğer görevleri yapmak

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 2017/02 Nolu TVK Komisyon Çalışmaları Hakkında Genelge Gereği Başvuruya Eklenecek Belgeler

1. Tapu senedi örneği/tapu yerine geçen belge,

2. Güncel tapu tescil belgesi,

3. Taşınmazın konumunu gösterir 1/5000 ve 1/25.000 ölçekli harita ile koordinatlı çapı,

4. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunuyor ise yapıya ilişkin ruhsat belgesi ya da binanın yasal durumuna ilişkin belge

5. Taşınmazın imar durumuna ilişkin belediye veya ilgili kurumdan alınacak belgeler ve taşınmazı kapsayan yürürlükteki onaylı imar planı ve çevre düzeni planı örneği (1/1000, 1/5000 ve 1/25.000 ölçeklerde)

6. Taşınmaz mallarla ilgili yapılacak müracaatlarda satış, hibe, kiralama, devir, terk, tahsis, irtifak ve intifa hakkı tesisinin gerekçesi ve varsa kullanım amacına ilişkin belgeler,

7. Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM-GK (3 derecelik) ED50 aplikasyon krokisi, tüm ekleri ile birlikte güncel tapu tescil belgesi, vaziyet planı.

8. Müracaata konu söz konusu alan veya taşınmaza dair daha önce alınmış bir yargı kararı ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurul kararı varsa, karara ilişkin belgeler.

 

Not:Tüm belgeler ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından onaylı olarak başvuru dosyasına eklenmelidir.