Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
5543 sayılı İskan Kanunu Uygulamaları
5543 SAYILI İSKÂN KANUNU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI:
Yurt dışından gelen göçmenlerin, yerleri kamulaştırılanların, göçebelerin ve millî güvenlik nedeniyle yerlerinin değiştirilmesine karar verilenlerin iskânı ile köylerin toplulaştırılmasına ve fiziksel yerleşimin düzenlenmesi iş ve işlemlerini 5543 sayılı Kanun çerçevesinde yapmak.
İskan iş ve işlemleri:5543 Sayılı İskan Kanunu Çerçevesinde
A-Devlet Eliyle İskan:
1-Kamulaştırmadan Etkilenenlerin İskanı
2-Göçebe Guruplarının İskanı
3-Göçmenlerin İskanı
 
B-Serbest Göçmenlere İlişkin İşlemler
 Bakanlığımızca gerçekleştirilmekte olan serbest göçmen işlemlerinin, İçişleri Bakanlığına (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) devredilmesi konusunda Bakanlıklar arası devir protokolü 01.04.2015 tarihinde imzalanmıştır.
 Tüm işlemler artık İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yürütülecek olup, 27.05.2015 tarihi itibariyle bütün dosyalar, yeni kurulan İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE devredilmiştir.
 
C-Köylerde Fiziksel Yerleşimin Düzenlenmesi
1-Köy Nakli
2-Köy Toplulaştırması
3-Köy Gelişme Alanı
 
 
İskan Çalışmaları ;
Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Karyağmaz Köyünün, İlimiz Mustafakemalpaşa İlçesi, Yalıntaş Beldesi sınırları içerisinde Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan alana nakli ve yerleştirilmesi çalışmalarına Bakanlar Kururlunun 14.06.2010 tarih ve 2010/597 sayılı kararı gereği başlanılarak, İlimiz Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Beldesi İskan Konutlarına ait 2200 nolu parselin halihazır harita, imar planı ve imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt işi hazırlanması ile ilgili olarak 23.09.2011 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, Özel Teknik Şartnamenin Temrin Planı 3. kısımda bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı işleri tamamlanarak,Yalıntaş Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanılması için 14.12.2012 tarih ve 4717 sayılı yazımız ile Yalıntaş Belediye Başkanlığına gönderilmiştir.
     Mustafakemalpaşa İlçesi Yalıntaş Belediye Başkanlığının 20.01.2012 tarih ve 104 sayılı yazısı ekinde Müdürlüğümüze gönderilen 06.01.2012 tarih ve 2012/05 sayılı Meclis Kararında oybirliği ile reddedildiği belirtilmekte olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ve plan açıklama raporu incelenmek ve onaylanmak üzere Bakanlığımız (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne) gönderilmiş olup, Bakanlığımız tarafından 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi kapsamında uygun görülerek tadilen re’sen 16.04.2012 tarih ve 5924 sayılı Makam Olur’u ile onaylan planlar İl Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemizde 17.05.2012-15.06.2012 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile ilan edilmiş olup, ilan süresince itirazda bulunan olmamıştır.